Παρουσίαση Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (2η Προκήρυξη) / Presentation of Funding Scheme for New Business Activity (2nd Call)

 

You can withdraw your consent by e-mailing eency@ccci.org.cy. In addition to your right to withdraw your consent, you also have rights to access, modify, delete, restrict or oppose the processing of your data, which you may exercise through a written request to the CCCI by e-mailing eency@ccci.org.cy. You also have the right to complain to the Office of the Commissioner for Personal Data Protection.